1. Trí tuệ nhân tạo

Hỏi về Naive Bayes Model trong bài toán Classification?

Xin hỏi thầy Lê Hồng Phương và các bạn câu hỏi như sau về công thức tính xác suất có điều kiện trong Naive Bayes Models:

Như đã biết trong bài giảng, xác suất để có thuộc tính xj với điều kiện y thuộc lớp k như bên dưới.

Vấn đề là khi lắp số liệu tính toán vào (ví dụ như dùng dữ liệu về ung thư vú của WDBC) thì công thức bên dưới lại cho kết quả lớn hơn 1. Tại sao xác suất lại có thể lớn hơn 1 nhỉ?

https://cdn.noron.vn/2018/10/20/7918ffec04583f35023d50dcee6e3a4b.png

Từ khóa: trí tuệ nhân tạo

Em cho giá trị cụ thể đi. Với các tham số x_j, \sigma_{jk}, \mu_{jk} có giá trị như thế nào thì P > 1?

Trả lời

Em cho giá trị cụ thể đi. Với các tham số x_j, \sigma_{jk}, \mu_{jk} có giá trị như thế nào thì P > 1?