Hướng dẫn download ảnh Landsat

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các bước download ảnh Landsat 1. Truy cập trang https://earthexplorer.usgs.gov/ và tạo tài khoản 2. Vào Search Criteria để chọn khu vực và thời gian mong muốn. 3. Có thể nhập tọa độ hoặc địa danh. 4. Vào Data Set để chọn loại ảnh. Ở trường hợp này ta chọn Landsat. 5. Vào Additional Criteria để chọn các thông tin khác cho ảnh như độ che phủ của mây, ngày/đêm, … tùy theo yêu cầu. 6. Vào Results để hiển thị kết quả. 7. Chọn biểu tượng Download để tiến hành tải xuống.
Trả lời
Các bước download ảnh Landsat 1. Truy cập trang https://earthexplorer.usgs.gov/ và tạo tài khoản 2. Vào Search Criteria để chọn khu vực và thời gian mong muốn. 3. Có thể nhập tọa độ hoặc địa danh. 4. Vào Data Set để chọn loại ảnh. Ở trường hợp này ta chọn Landsat. 5. Vào Additional Criteria để chọn các thông tin khác cho ảnh như độ che phủ của mây, ngày/đêm, … tùy theo yêu cầu. 6. Vào Results để hiển thị kết quả. 7. Chọn biểu tượng Download để tiến hành tải xuống.