Cơ cấu Xã hội học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có thể căn cứ vào mức độ trừu tượng, khái quát của tri thức xã hội học để phân chia cơ cấu xã hội học thành 3 bộ phận có mối liên hệ mật thiết với nhau: xã hội học trừu tượng lý thuyết: Nghiên cứu khái quát một cách khách quan, khoa học các vấn đề của thực tiễn xã hội nhằm phát hiện các tri thức mới và xây dựng lý thuyết, khái niệm và phạm trù xã hội học.Trên cơ sở đó xây dựng các tri thức lý thuyết xã hội học; xã hội học thực nghiệm: là một bộ phận xã hội học nghiên cứu về hiện tượng, quá trình xã hội bằng cách vận dung lý thuyết, khái nịêm xã hội học và các phương pháp thực chứng như quan sát, đo lường, thí nghiệm nhằm kiểm tra, chứng minh hoặc kết luận những vấn đề do quan sát đem lại. được rút ra từ lý thuyết xã hội học ( Giải thích các vấn đề nảy sinh trong xã hội); xã hội học ứng dụng: Là bộ phận xã hội học có nhiệm vụ vận dụng các nguyên lý, ý tưởng lý thuyết xã hội học, tri thức xã hội học để phân tích, tìm hiểu và giải quyết các tình huống, sự kiện của đời sống xã hội nhằm kiểm chứng trong thực tiễn để giải quyết vấn đề cuộc sống đang đặtt ra, đem laị kết quả nhất định nào đó cho sự phát triển của xã hội.
Trả lời
Có thể căn cứ vào mức độ trừu tượng, khái quát của tri thức xã hội học để phân chia cơ cấu xã hội học thành 3 bộ phận có mối liên hệ mật thiết với nhau: xã hội học trừu tượng lý thuyết: Nghiên cứu khái quát một cách khách quan, khoa học các vấn đề của thực tiễn xã hội nhằm phát hiện các tri thức mới và xây dựng lý thuyết, khái niệm và phạm trù xã hội học.Trên cơ sở đó xây dựng các tri thức lý thuyết xã hội học; xã hội học thực nghiệm: là một bộ phận xã hội học nghiên cứu về hiện tượng, quá trình xã hội bằng cách vận dung lý thuyết, khái nịêm xã hội học và các phương pháp thực chứng như quan sát, đo lường, thí nghiệm nhằm kiểm tra, chứng minh hoặc kết luận những vấn đề do quan sát đem lại. được rút ra từ lý thuyết xã hội học ( Giải thích các vấn đề nảy sinh trong xã hội); xã hội học ứng dụng: Là bộ phận xã hội học có nhiệm vụ vận dụng các nguyên lý, ý tưởng lý thuyết xã hội học, tri thức xã hội học để phân tích, tìm hiểu và giải quyết các tình huống, sự kiện của đời sống xã hội nhằm kiểm chứng trong thực tiễn để giải quyết vấn đề cuộc sống đang đặtt ra, đem laị kết quả nhất định nào đó cho sự phát triển của xã hội.