"In my 20s" dịch ra tiếng Việt là gì?

  1. Ngoại ngữ

Dịch ra là "những năm 20" có sát nghĩa không?

Từ khóa: 

english

,

tiếng anh

,

ngoại ngữ

Cụm từ này theo cách dịch của bạn Linh là đúng rùi nhé.

Ngoài ra người nói cũng có thể sử dụng "In my early 20s", có nghĩa là "khi tôi khoảng 20, 21, 22...tuổi" (những năm đầu tiên trong khoảng 20-29t), hoặc "In my mid 20s", có nghĩa là "khi tôi khoảng 25, 26 tuổi" (những năm giữa trong khoảng), hoặc "In my late 20s", có nghĩa là "khi tôi khoảng 28, 29 tuổi" (những năm cuối cùng trong khoảng).

Trả lời

Cụm từ này theo cách dịch của bạn Linh là đúng rùi nhé.

Ngoài ra người nói cũng có thể sử dụng "In my early 20s", có nghĩa là "khi tôi khoảng 20, 21, 22...tuổi" (những năm đầu tiên trong khoảng 20-29t), hoặc "In my mid 20s", có nghĩa là "khi tôi khoảng 25, 26 tuổi" (những năm giữa trong khoảng), hoặc "In my late 20s", có nghĩa là "khi tôi khoảng 28, 29 tuổi" (những năm cuối cùng trong khoảng).

Thực ra còn tuỳ ngữ cảnh cụm từ này được sử dụng mới đưa ra nghĩa chính xác được. Nếu đứng một mình như vậy thì mình sẽ hiểu “in my 20s” là “khi tôi khoảng 20 mấy tuổi”, khoảng này bắt đầu từ 20 - 29.

Theo mình nghĩ chắc là "ở thế kỉ 20"