Khi học ngành sư phạm tiếng Nhật, có được học thêm về biên phiên dịch không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khi học ngành sư phạm tiếng Nhật, vào kỳ 1 của năm thứ 3 có môn tự chọn về biên dịch và phiên dịch. Như vậy khi học sư phạm nhưng vẫn được học về biên phiên dịch. Tùy nhiễn vì là môn tự chọn nên không thể nhiều kiến thức như các bạn học ngôn ngữ. Ngoài học ở trường thì chúng ta cũng có thể bổ sung kiến thức bằng cách học ở ngoài.
Trả lời
Khi học ngành sư phạm tiếng Nhật, vào kỳ 1 của năm thứ 3 có môn tự chọn về biên dịch và phiên dịch. Như vậy khi học sư phạm nhưng vẫn được học về biên phiên dịch. Tùy nhiễn vì là môn tự chọn nên không thể nhiều kiến thức như các bạn học ngôn ngữ. Ngoài học ở trường thì chúng ta cũng có thể bổ sung kiến thức bằng cách học ở ngoài.