1. Công nghệ thông tin

Khi sử dụng các dự án open source trên github, bạn quan tâm những yếu tố nào?

Bạn sẽ đánh giá project dựa trên yếu tố gì?

Bạn sẽ tìm thông tin gì trong trang readme?


Từ khóa: công nghệ thông tin

Nếu có nhiều repo có mục đích giống nhau mình sẽ ưu tiên dựa trên số star và contributor.

Còn trên README mình sẽ đọc qua cách sử dụng của project đó.

Trả lời

Nếu có nhiều repo có mục đích giống nhau mình sẽ ưu tiên dựa trên số star và contributor.

Còn trên README mình sẽ đọc qua cách sử dụng của project đó.

Ở Readme luôn là Thông tin về project, hướng dẫn sử dụng, môi trường hoạt động v..v

Còn để đánh giá thì dựa trên cú pháp, trình bày sáng sủa :D

Dựa trên số commits, số contributors, số pull request: Thể hiện độ active của Repo. Xem người ta có hay xài không.

Số Watch, Số Stars, Số Fork : thê hiện mức độ quan tâm của người khác đến repo này