Khoa học Chính trị là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khoa học chính trị tập trung vào lý thuyết và thực tiễn của chính phủ và chính trị ở cấp địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế. Chúng tôi cam kết phát triển sự hiểu biết về các thể chế, thực tiễn và quan hệ tạo thành cuộc sống công cộng và các phương thức yêu cầu thúc đẩy công dân. Lý thuyết chính trị chủ yếu quan tâm đến nền tảng của cộng đồng chính trị và các thể chế. Nó tập trung vào bản chất con người và mục đích đạo đức của các hiệp hội chính trị. Để làm rõ các khái niệm này, các nhà lý luận chính trị rút ra những bài viết chính trị lâu dài từ Hy Lạp cổ đại đến hiện tại và trên nhiều bài viết của các triết gia luân lý. Lý thuyết chính trị cũng tập trung vào nghiên cứu thực nghiệm về cách các thể chế chính trị hoạt động trong thực tế. Ở đây các nhà lý thuyết chính trị dựa vào niềm tin về đời sống chính trị được tìm thấy trong những bài viết chính trị quan trọng để kiểm tra lại dưới ánh sáng của hành vi con người đang diễn ra. Trong cả hai trường hợp, lý thuyết chính trị tìm cách cuối cùng là tăng cường tư duy chính trị và khuyến khích người dân hành động chính trị có trách nhiệm và sáng tạo.
Trả lời
Khoa học chính trị tập trung vào lý thuyết và thực tiễn của chính phủ và chính trị ở cấp địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế. Chúng tôi cam kết phát triển sự hiểu biết về các thể chế, thực tiễn và quan hệ tạo thành cuộc sống công cộng và các phương thức yêu cầu thúc đẩy công dân. Lý thuyết chính trị chủ yếu quan tâm đến nền tảng của cộng đồng chính trị và các thể chế. Nó tập trung vào bản chất con người và mục đích đạo đức của các hiệp hội chính trị. Để làm rõ các khái niệm này, các nhà lý luận chính trị rút ra những bài viết chính trị lâu dài từ Hy Lạp cổ đại đến hiện tại và trên nhiều bài viết của các triết gia luân lý. Lý thuyết chính trị cũng tập trung vào nghiên cứu thực nghiệm về cách các thể chế chính trị hoạt động trong thực tế. Ở đây các nhà lý thuyết chính trị dựa vào niềm tin về đời sống chính trị được tìm thấy trong những bài viết chính trị quan trọng để kiểm tra lại dưới ánh sáng của hành vi con người đang diễn ra. Trong cả hai trường hợp, lý thuyết chính trị tìm cách cuối cùng là tăng cường tư duy chính trị và khuyến khích người dân hành động chính trị có trách nhiệm và sáng tạo.