Phiên âm dịch nghĩa câu sau : 食 則 民 天 邦 本農 務 不失之.

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phiên âm : Thực tắc dân thiên bang bản nông vụ bất thất chi . Dịch nghĩa: Biết dân lấy việc ăn là trời lấy nghề nông làm gốc cho nên không để lỡ thời vụ.
Trả lời
Phiên âm : Thực tắc dân thiên bang bản nông vụ bất thất chi . Dịch nghĩa: Biết dân lấy việc ăn là trời lấy nghề nông làm gốc cho nên không để lỡ thời vụ.