tác dụng của các thuốc hạ mức lipid/máu thuộc nhóm Fibrat là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hạn chế tạo VLDL và LDL ở gan và hoạt hóa HDL, tăng tỷ lệ HDL
Trả lời
Hạn chế tạo VLDL và LDL ở gan và hoạt hóa HDL, tăng tỷ lệ HDL