Kiểm soát XH là gì? nêu các loại KSXH? Vai trò của KSXH đối với đời sống XH?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khái niệm: Là cơ chế điều chỉnh hành vi của con người theo các chuẩn mực xã hội. Vai trò: Phải xác lập hệ thống các chuẩn mực xã hội, các quy tắc xã hội cùng cá chế tài để thực hiện chúng. Phải xác lập các chế tài để thực thi các chuẩn mực xã hội. Có hai loại chế tài: Tích cực và tiêu cực. Tích cực: là những hình thức khen thưởng bằng tiền, tăng lương, thăng chức hay tuyên dương. Tiêu cực: là những hình phạt tuỳ theo mức độ thì chế tài khác nhau (cảnh cáo, khiển trách, phạt tiền, giáng chức…Tiến hành điều chỉnh hành vi của con người thông qua cơ quan tyhực hiện chức năng kiểm soát chuyên biệt như: thanh tra, Toà án, Viện kiểm sát…. Phân loại. Chia theo biện pháp điều chỉnh hành vi thì có kiểm soát cưỡng chế và kiểm soát tự nguyện. Căn cứ vào hệ thống chuẩn mực có kiểm soát chính thức và không chính thức. Căn cứ vào kế hoạch kiểm sát có kiểm sát có hoạch định và kiểm sát không có hoạch định. Căn cứ vào công cụ kiểm soát có kiểm soát thết chế xã hội và dư luận xã hội.
Trả lời
Khái niệm: Là cơ chế điều chỉnh hành vi của con người theo các chuẩn mực xã hội. Vai trò: Phải xác lập hệ thống các chuẩn mực xã hội, các quy tắc xã hội cùng cá chế tài để thực hiện chúng. Phải xác lập các chế tài để thực thi các chuẩn mực xã hội. Có hai loại chế tài: Tích cực và tiêu cực. Tích cực: là những hình thức khen thưởng bằng tiền, tăng lương, thăng chức hay tuyên dương. Tiêu cực: là những hình phạt tuỳ theo mức độ thì chế tài khác nhau (cảnh cáo, khiển trách, phạt tiền, giáng chức…Tiến hành điều chỉnh hành vi của con người thông qua cơ quan tyhực hiện chức năng kiểm soát chuyên biệt như: thanh tra, Toà án, Viện kiểm sát…. Phân loại. Chia theo biện pháp điều chỉnh hành vi thì có kiểm soát cưỡng chế và kiểm soát tự nguyện. Căn cứ vào hệ thống chuẩn mực có kiểm soát chính thức và không chính thức. Căn cứ vào kế hoạch kiểm sát có kiểm sát có hoạch định và kiểm sát không có hoạch định. Căn cứ vào công cụ kiểm soát có kiểm soát thết chế xã hội và dư luận xã hội.