Kỹ năng mà sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn được trang bị là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Kỹ năng nghề nghiệp: + Có kỹ năng nghiên cứu, sáng tác và thẩm định tác phẩm văn học một cách độc lập, có khả năng truyền đạt và cảm thụ văn học, có khả năng vận dụng các kiến thức ngữ văn vào các công việc khác như viết báo, thư viện, hành chính, phát thanh truyền hình… + Có kỹ năng trình bày và phân tích vấn đề, tổ chức và làm việc nhóm. Kỹ năng công cụ: có khả năng sử dụng tiếng Anh (giao tiếp) trong hoạt động chuyên môn và ứng dụng tin học vào công tác chuyên môn.
Trả lời
Kỹ năng nghề nghiệp: + Có kỹ năng nghiên cứu, sáng tác và thẩm định tác phẩm văn học một cách độc lập, có khả năng truyền đạt và cảm thụ văn học, có khả năng vận dụng các kiến thức ngữ văn vào các công việc khác như viết báo, thư viện, hành chính, phát thanh truyền hình… + Có kỹ năng trình bày và phân tích vấn đề, tổ chức và làm việc nhóm. Kỹ năng công cụ: có khả năng sử dụng tiếng Anh (giao tiếp) trong hoạt động chuyên môn và ứng dụng tin học vào công tác chuyên môn.