Là người con dân việt nam chúng ta phải làm gì để phát huy hết những phong cách đáng quý của con người?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Câu hỏi của bạn lớn quá, và có thể có nhiều lời giải, nhiều quan điểm khác nhau.

Từ quan điểm cá nhân mình, mọi người nên sống, học tập, làm việc hết mình. Tuân thủ pháp luật và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.

Một trong những thứ mình theo đuổi đó là giáo dục. Giáo dục thực học sẽ góp phần nâng cao dân trí. Mà tri thức xã hội chính là nền tảng trọng yếu nhất quyết định sự thành bại, hùng mạnh của một quốc gia trong thời đại kinh tế tri thức ngày nay.

Việc bọn mình lập ra Noron và mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích cho mọi người cũng chính là mong muốn góp phần thay đổi xã hội theo hướng tốt đẹp hơn.

Trả lời

Câu hỏi của bạn lớn quá, và có thể có nhiều lời giải, nhiều quan điểm khác nhau.

Từ quan điểm cá nhân mình, mọi người nên sống, học tập, làm việc hết mình. Tuân thủ pháp luật và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.

Một trong những thứ mình theo đuổi đó là giáo dục. Giáo dục thực học sẽ góp phần nâng cao dân trí. Mà tri thức xã hội chính là nền tảng trọng yếu nhất quyết định sự thành bại, hùng mạnh của một quốc gia trong thời đại kinh tế tri thức ngày nay.

Việc bọn mình lập ra Noron và mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích cho mọi người cũng chính là mong muốn góp phần thay đổi xã hội theo hướng tốt đẹp hơn.

Đưa múa quạt vươn tầm thế giới