Làm gì để truyền thông đạt hiệu quả?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngoài mô hình truyền thông cần quan tâm các yếu tố: môi trường, tự nhiên, thông điệp truyền thông có đc tiếp nhận hay ko. Với bối cảnh truyền thông hiện đại, công chúng không chỉ là người bị tác tộng mà còn là người tham gia (chia sẻ, phát tán, thiết kế thông điệp) • Công chúng trực tiếp là những người thực sự tiếp nhận thông tin và công chúng trực tiếp song hành với với công chúng thực tế • Công chúng gián tiếp là những người có thể tiếp nhận thông tin và công chúng gián tiếp song hành với công chúng tiềm năng • Công chúng truyền thống: Tiếp nhận bị động; Phải dò tìm; Tiếp nhận toàn bộ; Thụ động tiếp nhận; Dễ xao lãng; Đại chúng; Nặc danh; Tính không đồng nhất; Không giới hạn về không gian; Không/ Ít tương tác • Công chúng hiện đại: Chủ động; Có định hướng; Tiếp nhận chọn lọc; Chủ động phản hồi, chia sẻ, phát tán; Chủ động tìm kiếm thông tin => so sánh nguồn tin; Tập trung tư tưởng; Phi đại chúng hóa truyền thông đại chúng; Đề cao cái tôi; Có điểm tương đồng; Thế giới ảo; Tương tác nhiều
Trả lời
Ngoài mô hình truyền thông cần quan tâm các yếu tố: môi trường, tự nhiên, thông điệp truyền thông có đc tiếp nhận hay ko. Với bối cảnh truyền thông hiện đại, công chúng không chỉ là người bị tác tộng mà còn là người tham gia (chia sẻ, phát tán, thiết kế thông điệp) • Công chúng trực tiếp là những người thực sự tiếp nhận thông tin và công chúng trực tiếp song hành với với công chúng thực tế • Công chúng gián tiếp là những người có thể tiếp nhận thông tin và công chúng gián tiếp song hành với công chúng tiềm năng • Công chúng truyền thống: Tiếp nhận bị động; Phải dò tìm; Tiếp nhận toàn bộ; Thụ động tiếp nhận; Dễ xao lãng; Đại chúng; Nặc danh; Tính không đồng nhất; Không giới hạn về không gian; Không/ Ít tương tác • Công chúng hiện đại: Chủ động; Có định hướng; Tiếp nhận chọn lọc; Chủ động phản hồi, chia sẻ, phát tán; Chủ động tìm kiếm thông tin => so sánh nguồn tin; Tập trung tư tưởng; Phi đại chúng hóa truyền thông đại chúng; Đề cao cái tôi; Có điểm tương đồng; Thế giới ảo; Tương tác nhiều