Là nông dân bạn cần làm gì để luôn luôn đạt kết quả cao?

Từ khóa: Nông nghiệp
Tạo dựng niềm tin

Trả lời

Tạo dựng niềm tin
Bạn bnh tuổi rồi
Tìm đầu ra. Nâng tầm chất lượng

Theo quy tắc 4 đúng