Làm sao tôi có thể ngừng suy nghĩ và tập trung?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Con người không thể ngừng suy nghĩ (tư duy). Do đó, đê tập trung, bạn cần dừng các suy nghỉ về các vấn đề khác và chỉ suy nghĩ về vấn đề mà bạn muốn tập trung.
Trả lời
Con người không thể ngừng suy nghĩ (tư duy). Do đó, đê tập trung, bạn cần dừng các suy nghỉ về các vấn đề khác và chỉ suy nghĩ về vấn đề mà bạn muốn tập trung.