1. Kỹ năng mềm

Làm thế nào để không trở thành người Tự mãn?

Từ khóa: tự mãn, kỹ năng mềm
Có lẽ sẽ có nhiều cách nhưng với mình đơn giản phải có một mục tiêu cao ở cuộc đời,bản thân có lẽ sẽ tự tin trước mọi người nhưng đối với mục tiêu còn giang dở đó thì mình vẫn là một con người chưa hoàn hảo

Trả lời

Có lẽ sẽ có nhiều cách nhưng với mình đơn giản phải có một mục tiêu cao ở cuộc đời,bản thân có lẽ sẽ tự tin trước mọi người nhưng đối với mục tiêu còn giang dở đó thì mình vẫn là một con người chưa hoàn hảo