Làm thế nào để thu hút khách du lịch đến với Nha Trang

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

(1) Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của ngành du lịch trong phát triển kinh tế, xã hội; (2) Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch; (3) Tiếp tục thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn viên; (4) Đề cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý điểm đến và phát triển sản phẩm; (5) Nâng cao vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp du lịch; (6) Phối hợp liên ngành trong quản lý lữ hành, hướng dẫn du lịch; (7) Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017; (8) Phát triển đội ngũ hướng dẫn viên
Trả lời
(1) Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của ngành du lịch trong phát triển kinh tế, xã hội; (2) Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch; (3) Tiếp tục thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn viên; (4) Đề cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý điểm đến và phát triển sản phẩm; (5) Nâng cao vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp du lịch; (6) Phối hợp liên ngành trong quản lý lữ hành, hướng dẫn du lịch; (7) Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017; (8) Phát triển đội ngũ hướng dẫn viên