Các cảm hứng lớn trong văn học thế kỷ X – nửa đầu thế kỷ XV là gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các cảm hứng lớn trong văn học thế kỷ X – nửa đầu thế kỷ XV là: + Cảm hứng dân tộc, + Cảm hứng tôn giáo, + Cảm hứng đạo lý – thế sự, + Cảm hứng nhân văn.
Trả lời
Các cảm hứng lớn trong văn học thế kỷ X – nửa đầu thế kỷ XV là: + Cảm hứng dân tộc, + Cảm hứng tôn giáo, + Cảm hứng đạo lý – thế sự, + Cảm hứng nhân văn.