Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị tư tưởng chính trị, tổ chức cho việc thành lập Đảng vô sản ở Việt Nam?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

– Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc(NAQ) trở lại Pháp. Khi Cách Mạng tháng 10 Nga thành công, Người tham gia các hoạt động chínhtrị trên đất Pháp. – Năm 1919 Người gia nhập Đảng Xã Hội Pháp, ngày 18/6/1919 thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Người gửi đến hội nghị Vecxai bản yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam -> Không được chấp nhận, nhân đã có tiếng vang lớn tại Pháp và ND thuộc địa. – Năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, hoàn toàn tin vào Lê nin và đi theo quốc tế III. Ngày 25/12/1920 Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng xã hội Pháp họp tại Tua. Người đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản và thành lập Đảng cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản Việt Nam(VN) đầu tiên. – Năm 1921 Nguyễn Ái Quốc cùng với một số người yêu nước của Angiêri, Marốc, Tuynidi sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari. Xuất bản báo “Người cùng khổ”, viết bài cho báo nhân đạo, viết bản án chế độ thực dân Pháp. – Tháng 6 năm 1923 Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô dự Hội nghị quốc tế nông dân. Năm1924 dự Đại hội V Quốc tế cộng sản. – Ngày 11/11/1924 Người về Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam. – Tháng 6/1925, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên (VNCMTN) và xuất bản báo “Thanh Niên” làm cơ quan ngôn luận của Hội; tháng 7-1925, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà cách mạng quốc tế, lập ra Hội Liên Hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông, có quan hệ chặt chẽ với Hội VNCMTN. – Tại Quảng Châu, NAQ mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ và năm 1927, xuất bản thành tác phẩm “Đường Kách mệnh”, nội dung: xác định tính chất, nhiệm vụ, lực lượng của cách mạng VN, đặc biệt là nhấn mạnh vai trò của Đảng Mác xít, về mối quan hệ giữa Cách mạng VN và Cách mạng thế giới. – Năm 1928, Hội VNCMTN chủ trương thực hiện “Vô sản hoá”, nhờ đó Chủ nghĩa Mác Lê Nin được truyền bá sâu rộng trong phong trào cách mạng VN. Những hoạt động trên của NAQ đã chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng cho việc thành lập Đảng Vô sản ở VN
Trả lời
– Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc(NAQ) trở lại Pháp. Khi Cách Mạng tháng 10 Nga thành công, Người tham gia các hoạt động chínhtrị trên đất Pháp. – Năm 1919 Người gia nhập Đảng Xã Hội Pháp, ngày 18/6/1919 thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Người gửi đến hội nghị Vecxai bản yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam -> Không được chấp nhận, nhân đã có tiếng vang lớn tại Pháp và ND thuộc địa. – Năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, hoàn toàn tin vào Lê nin và đi theo quốc tế III. Ngày 25/12/1920 Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng xã hội Pháp họp tại Tua. Người đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản và thành lập Đảng cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản Việt Nam(VN) đầu tiên. – Năm 1921 Nguyễn Ái Quốc cùng với một số người yêu nước của Angiêri, Marốc, Tuynidi sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari. Xuất bản báo “Người cùng khổ”, viết bài cho báo nhân đạo, viết bản án chế độ thực dân Pháp. – Tháng 6 năm 1923 Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô dự Hội nghị quốc tế nông dân. Năm1924 dự Đại hội V Quốc tế cộng sản. – Ngày 11/11/1924 Người về Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam. – Tháng 6/1925, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên (VNCMTN) và xuất bản báo “Thanh Niên” làm cơ quan ngôn luận của Hội; tháng 7-1925, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà cách mạng quốc tế, lập ra Hội Liên Hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông, có quan hệ chặt chẽ với Hội VNCMTN. – Tại Quảng Châu, NAQ mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ và năm 1927, xuất bản thành tác phẩm “Đường Kách mệnh”, nội dung: xác định tính chất, nhiệm vụ, lực lượng của cách mạng VN, đặc biệt là nhấn mạnh vai trò của Đảng Mác xít, về mối quan hệ giữa Cách mạng VN và Cách mạng thế giới. – Năm 1928, Hội VNCMTN chủ trương thực hiện “Vô sản hoá”, nhờ đó Chủ nghĩa Mác Lê Nin được truyền bá sâu rộng trong phong trào cách mạng VN. Những hoạt động trên của NAQ đã chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng cho việc thành lập Đảng Vô sản ở VN