Lệ thư là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lệ thư là chữ Hán ra đời thời vào Tần, thịnh hành vào thời Hán. Chữ Lệ ra đời trên cơ sở giản hóa chữ Triện. Các quan lại chuyên việc ghi chép vào thời Tần gọi là Đồ lệ đã sáng tạo ra nên chữ có tên Lệ thư.
Trả lời
Lệ thư là chữ Hán ra đời thời vào Tần, thịnh hành vào thời Hán. Chữ Lệ ra đời trên cơ sở giản hóa chữ Triện. Các quan lại chuyên việc ghi chép vào thời Tần gọi là Đồ lệ đã sáng tạo ra nên chữ có tên Lệ thư.