Loại gỗ nào cứng nhất?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Loại gỗ cứng nhất trên thế giới là Quebrancho có tên khoa học: Schinopsis spp mọc nhiều ở các khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ.

Trả lời

Loại gỗ cứng nhất trên thế giới là Quebrancho có tên khoa học: Schinopsis spp mọc nhiều ở các khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ.