Lsao để k bị hstb về môn hoá bh?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

học thuộc những phương trình hay công thức bài toán rồi ngày ngày làm . chắc vậy
Trả lời
học thuộc những phương trình hay công thức bài toán rồi ngày ngày làm . chắc vậy