Lứa tuổi thanh niên bắt đầu khi nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lứa tuổi thanh niên là thời kì từ 15-25 tuổi, được chia làm 2 thời kì: • Thời kì từ 15-18 tuổi: gọi là tuổi đầu thanh niên ( lứa tuổi học sinh THPT) • Thời kì từ 18-25 tuổi:giai đoạn hai của tuổi thanh niên( thanh niên sinh viên)
Trả lời
Lứa tuổi thanh niên là thời kì từ 15-25 tuổi, được chia làm 2 thời kì: • Thời kì từ 15-18 tuổi: gọi là tuổi đầu thanh niên ( lứa tuổi học sinh THPT) • Thời kì từ 18-25 tuổi:giai đoạn hai của tuổi thanh niên( thanh niên sinh viên)