Lực hấp dẫn?

  1. Khoa học

1-Ảnh hưởng của Trường hấp dẫn lên mọi vật xung quanh

2- tại sao lực hấp dẫn giữa các hành tinh lại không khiến chúng va vào nhau

Từ khóa: 

khoa học

  1. Trường hấp dẫn là nơi mà mọi vật có khối lượng đều chịu tác động một lực F = m.a cũng như tất cả các loại trường lực. Gia tốc là một đặc trưng không thể thiếu. Ở đây a = g. F = P. Ta có P = m.g; lưu ý: g phụ thuộc vào khoảng cách từ m đến các phần tử khác trong trường hấp dẫn và cả khối lượng của mỗi phần tử. Nó tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Nên có thể bỏ qua ảnh hưởng của các vật ở xa để đơn giản việc tính toán.
  2. Lực hấp dẫn chỉ có nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến chuyển động của các vật. Va hay không va phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể khác nhau. Ví dụ trong hệ mặt trời thì mỗi hành tinh đều có quỹ đạo riêng và vận tốc riêng. Quỹ đạo là nơi mà lực hấp dẫn của các hành tinh với mặt trời cân bằng với lực quán tính (li tâm). Còn lực hấp dẫn giữa các hành tinh với nhau thì quá nhỏ. Tuy có một số trường hợp có ảnh hưởng tới nhau và vẫn có thể va vào nhau. Nói chung ko va vào nhau do lực li tâm.
Trả lời
  1. Trường hấp dẫn là nơi mà mọi vật có khối lượng đều chịu tác động một lực F = m.a cũng như tất cả các loại trường lực. Gia tốc là một đặc trưng không thể thiếu. Ở đây a = g. F = P. Ta có P = m.g; lưu ý: g phụ thuộc vào khoảng cách từ m đến các phần tử khác trong trường hấp dẫn và cả khối lượng của mỗi phần tử. Nó tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Nên có thể bỏ qua ảnh hưởng của các vật ở xa để đơn giản việc tính toán.
  2. Lực hấp dẫn chỉ có nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến chuyển động của các vật. Va hay không va phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể khác nhau. Ví dụ trong hệ mặt trời thì mỗi hành tinh đều có quỹ đạo riêng và vận tốc riêng. Quỹ đạo là nơi mà lực hấp dẫn của các hành tinh với mặt trời cân bằng với lực quán tính (li tâm). Còn lực hấp dẫn giữa các hành tinh với nhau thì quá nhỏ. Tuy có một số trường hợp có ảnh hưởng tới nhau và vẫn có thể va vào nhau. Nói chung ko va vào nhau do lực li tâm.