Lý trí,lý tính là gì?

  1. Triết học

Từ khóa: 

triết học

1. LÝ TRÍ 

  • Khái niệm: Lý trí là một khả năng của ý thức để có thể hiểu các sự việc, sử dụng tư duy logic, kiểm định và khám phá những sự kiện; thay đổi và kiểm soát hành động, tích lũy kinh nghiệm và niềm tin dựa trên những thông tin mới hay có sẵn mà bản thân thu thập được. 
  • Biểu hiện: Người có lý trí chính là người biết kiềm chế, giữ gìn được sự cân bằng, không vượt quá giới hạn cho phép. Họ biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Họ suy nghĩ rất chín chắn trước khi làm, biết kiểm soát những việc mình sẽ làm, kiểm soát được những gì đang diễn ra trong cuộc sống.
https://cdn.noron.vn/2023/01/21/ly-tri-la-gi-1-min-1674282606.jpg

2. LÝ TÍNH 

  • Khái niệm: Lý tính là một thuật ngữ dùng trong triết học và các khoa học khác về con người để chỉ các năng lực nhận thức của tâm thức con người. Nó miêu tả một sự nhìn thấy và nhìn nhận về tư duy hay khía cạnh tư duy, đặc biệt là tư duy trừu tượng, và khả năng tư duy trừu tượng – cái được cho là chỉ con người mới có.
  • Biểu hiện: Người có tư duy lý tính nhận thức sự việc một cách sâu xa và tổng quan thay vì cảm quan ban đầu. Nhận thức lý tính cũng là giai đoạn sau, cao hơn về chất so với nhận thức cảm tính. 
https://cdn.noron.vn/2023/01/21/blog12-09-1674282659.jpg

=> Lý trí và Lý tính thường bị nhầm lẫn với nhau, song lý trí thường nghiêng về tri thức và kinh nghiệm, còn lý tính vượt ra ngoài phạm vi của kinh nghiệm. 

Trả lời

1. LÝ TRÍ 

  • Khái niệm: Lý trí là một khả năng của ý thức để có thể hiểu các sự việc, sử dụng tư duy logic, kiểm định và khám phá những sự kiện; thay đổi và kiểm soát hành động, tích lũy kinh nghiệm và niềm tin dựa trên những thông tin mới hay có sẵn mà bản thân thu thập được. 
  • Biểu hiện: Người có lý trí chính là người biết kiềm chế, giữ gìn được sự cân bằng, không vượt quá giới hạn cho phép. Họ biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Họ suy nghĩ rất chín chắn trước khi làm, biết kiểm soát những việc mình sẽ làm, kiểm soát được những gì đang diễn ra trong cuộc sống.
https://cdn.noron.vn/2023/01/21/ly-tri-la-gi-1-min-1674282606.jpg

2. LÝ TÍNH 

  • Khái niệm: Lý tính là một thuật ngữ dùng trong triết học và các khoa học khác về con người để chỉ các năng lực nhận thức của tâm thức con người. Nó miêu tả một sự nhìn thấy và nhìn nhận về tư duy hay khía cạnh tư duy, đặc biệt là tư duy trừu tượng, và khả năng tư duy trừu tượng – cái được cho là chỉ con người mới có.
  • Biểu hiện: Người có tư duy lý tính nhận thức sự việc một cách sâu xa và tổng quan thay vì cảm quan ban đầu. Nhận thức lý tính cũng là giai đoạn sau, cao hơn về chất so với nhận thức cảm tính. 
https://cdn.noron.vn/2023/01/21/blog12-09-1674282659.jpg

=> Lý trí và Lý tính thường bị nhầm lẫn với nhau, song lý trí thường nghiêng về tri thức và kinh nghiệm, còn lý tính vượt ra ngoài phạm vi của kinh nghiệm.