Mật độ lưới sông là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mật độ lưới sông được xác định là tỷ số giữa tổng độ dài tất cả các sông (các sông chính và các sông nhánh) trên tổng diện tích của lưu vực (km/km2). Mật độ lưới sông đồng thời đặc trưng khoảng cách trung bình giữa hai dòng nước gần nhau.
Trả lời
Mật độ lưới sông được xác định là tỷ số giữa tổng độ dài tất cả các sông (các sông chính và các sông nhánh) trên tổng diện tích của lưu vực (km/km2). Mật độ lưới sông đồng thời đặc trưng khoảng cách trung bình giữa hai dòng nước gần nhau.