Một đa giác đều có 54 đường chéo. Tính số hình chữ nhật có 4 đỉnh là 4 đỉnh của đa giác đều đó.

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Gọi n là số đỉnh của đa giác đều đó. Khi đó số đường chéo của đa giác đều đó là (n(n-3))/2. Ta có phương trình: (n(n-3))/2=54. Ta tìm được n = 12. Đa giác đều này có 6 đường chéo đi qua tâm, cứ hai đường chéo đi qua tâm sẽ tạo thành một hình chữ nhật. Vậy số hình chữ nhật có thể tạo thành là C_6^2=15 hình.
Trả lời
Gọi n là số đỉnh của đa giác đều đó. Khi đó số đường chéo của đa giác đều đó là (n(n-3))/2. Ta có phương trình: (n(n-3))/2=54. Ta tìm được n = 12. Đa giác đều này có 6 đường chéo đi qua tâm, cứ hai đường chéo đi qua tâm sẽ tạo thành một hình chữ nhật. Vậy số hình chữ nhật có thể tạo thành là C_6^2=15 hình.