1. Phong cách sống

Mục tiêu của bạn là gì?

Từ khóa: uoc_mo, Phong cách sống
Ý thức

Trả lời

Ý thức
Sống vì bản thân và xã hội!
Sống cho xứng đáng