Mục tiêu của phân môn tiếng Việt trong chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tiếng Việt là một phân môn, một học phần trong môn học Ngữ văn ở trường THCS và THPT. Theo tinh thần đó, mục tiêu, nhiệm vụ dạy học tiếng Việt cũng được tích hợp chung trong mục tiêu, nhiệm vụ cảu môn học Ngữ văn. Về mặt lí luận và phương pháp dạy học, có thể thấy phân môn tiếng Việt ở nhà trường THCS và THPT hướng tới các mục tiêu cơ bản sau: 1. Hình thành, phát triển kiến thức về ngôn ngữ nói chung, tiếng Việt nói riêng. 2. Rèn luyện và phát triển các kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3. Bồi dưỡng và nâng cao tình cảm yêu mến, quý trọng và ý thức giữ gìn phát triển đối với tiếng nói văn hóa của dân tộc.
Trả lời
Tiếng Việt là một phân môn, một học phần trong môn học Ngữ văn ở trường THCS và THPT. Theo tinh thần đó, mục tiêu, nhiệm vụ dạy học tiếng Việt cũng được tích hợp chung trong mục tiêu, nhiệm vụ cảu môn học Ngữ văn. Về mặt lí luận và phương pháp dạy học, có thể thấy phân môn tiếng Việt ở nhà trường THCS và THPT hướng tới các mục tiêu cơ bản sau: 1. Hình thành, phát triển kiến thức về ngôn ngữ nói chung, tiếng Việt nói riêng. 2. Rèn luyện và phát triển các kỹ năng sử dụng tiếng Việt 3. Bồi dưỡng và nâng cao tình cảm yêu mến, quý trọng và ý thức giữ gìn phát triển đối với tiếng nói văn hóa của dân tộc.