Mục tiêu và các nguyên tắc đạo đức trong tham vấn?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mục tiêu: Theo Carl Rogers, mục đích cuối cùng của tham vấn là giúp đối tượng phát huy tiềm năng giải quyết vấn đề, qua đó giúp họ phát triển nhân cách. Theo tiến sĩ Trần Thị Giồng, tham vấn có những mục tiêu cụ thể sau: Giúp thân chủ giải quyết vấn đề hữu hiệu; Ngăn ngừa để tránh tình trạng bất ổn, để vấn đề đừng xảy ra hoặc đừng thêm trầm trọng; Giúp củng cố các mối quan hệ, những thói quen tốt và giữ gìn các giá trị hiện có (mà thời gian đã làm hao mòn); Cải thiện, phục hồi; Thay đổi, khai mở nhận thức, thái độ, hành vi hướng đến phát triển nhân cách. Nguyên tắc đạo đức: Tham vấn viên phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cơ bản sau: Công bằng: tham vấn viên tôn trọng quyền và nhân phẩm của mọi người, không thành kiến với một ai vì bất cứ lý do nào, đối xử bình đẳng và khách quan trong tiếp cận và cung ứng dịch vụ; Quyền tự quyết của thân chủ: tham vấn viên trao quyền quyết định vào tay thân chủ, không thao túng, điều khiển thân chủ ngược với ý muốn của họ.
Trả lời
Mục tiêu: Theo Carl Rogers, mục đích cuối cùng của tham vấn là giúp đối tượng phát huy tiềm năng giải quyết vấn đề, qua đó giúp họ phát triển nhân cách. Theo tiến sĩ Trần Thị Giồng, tham vấn có những mục tiêu cụ thể sau: Giúp thân chủ giải quyết vấn đề hữu hiệu; Ngăn ngừa để tránh tình trạng bất ổn, để vấn đề đừng xảy ra hoặc đừng thêm trầm trọng; Giúp củng cố các mối quan hệ, những thói quen tốt và giữ gìn các giá trị hiện có (mà thời gian đã làm hao mòn); Cải thiện, phục hồi; Thay đổi, khai mở nhận thức, thái độ, hành vi hướng đến phát triển nhân cách. Nguyên tắc đạo đức: Tham vấn viên phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cơ bản sau: Công bằng: tham vấn viên tôn trọng quyền và nhân phẩm của mọi người, không thành kiến với một ai vì bất cứ lý do nào, đối xử bình đẳng và khách quan trong tiếp cận và cung ứng dịch vụ; Quyền tự quyết của thân chủ: tham vấn viên trao quyền quyết định vào tay thân chủ, không thao túng, điều khiển thân chủ ngược với ý muốn của họ.