1. Ngoại ngữ

Nên học Phồn thể hay Giản thể?

Từ khóa: phồn thể, giản thể, ngoại ngữ

Nếu bạn không bị áp lực thời gian hay thi theo chuẩn nào thì dĩ nhiên là: phồn thể. Nhất là nếu bạn yêu thích ngôn ngữ nữa. Biết phồn thể rồi học giản thể cũng không khó. Hơn nữa, nếu bạn không bị áp lực thời gian hay gì, học song song cả 2 cũng được.

Nếu mục đích của bạn là học nhanh tiếng Trung để du lịch, du học, thi kì thi chuẩn hóa nào đó, hay giao tiếp nói chung: giản thể. NHƯNG mình vẫn khuyên nên học thêm phồn thể sau khi đã đạt được mục tiêu ban đầu

Trả lời

Nếu bạn không bị áp lực thời gian hay thi theo chuẩn nào thì dĩ nhiên là: phồn thể. Nhất là nếu bạn yêu thích ngôn ngữ nữa. Biết phồn thể rồi học giản thể cũng không khó. Hơn nữa, nếu bạn không bị áp lực thời gian hay gì, học song song cả 2 cũng được.

Nếu mục đích của bạn là học nhanh tiếng Trung để du lịch, du học, thi kì thi chuẩn hóa nào đó, hay giao tiếp nói chung: giản thể. NHƯNG mình vẫn khuyên nên học thêm phồn thể sau khi đã đạt được mục tiêu ban đầu