Nền sử học Việt Nam được hình thành trong điều kiện và thời gian nào?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

sử học

,

lịch sử

Hiện nay thì chưa có đủ căn cứ để kết luận rằng, trước khi bộ Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu ra đời (1272) thì nước ta có bộ sử nào không? Nên tạm kết luận là sử học VN ra đời từ đời Trần nhé, với sản phẩm đầu tiên là Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu.
Các triều đại sau này (trừ nhà Hồ, nhà Mạc và nhà Tây Sơn vì những lý do riêng) đều soạn riêng một bộ chính sử về triều đại mình. Hệ thống thư tịch của Quốc sử quán triều Nguyễn là đồ sộ nhất đấy ạ.
Trả lời
Hiện nay thì chưa có đủ căn cứ để kết luận rằng, trước khi bộ Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu ra đời (1272) thì nước ta có bộ sử nào không? Nên tạm kết luận là sử học VN ra đời từ đời Trần nhé, với sản phẩm đầu tiên là Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu.
Các triều đại sau này (trừ nhà Hồ, nhà Mạc và nhà Tây Sơn vì những lý do riêng) đều soạn riêng một bộ chính sử về triều đại mình. Hệ thống thư tịch của Quốc sử quán triều Nguyễn là đồ sộ nhất đấy ạ.