Nếu để chọn khối ngành A và C bạn chọn ngành nào?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

chọn ngành

,

hướng nghiệp

Tuỳ bạn thôi, khối A thì hiện tại đang bị thừa nhân lực, khối C thì lại thiếu :))

Trả lời

Tuỳ bạn thôi, khối A thì hiện tại đang bị thừa nhân lực, khối C thì lại thiếu :))

A
A nhé
A
Luật, học xong bạn có cơ hội việc làm nhiều...
A
C nha