Nêu khái quát về tiểu sử Mạnh Tử?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mạnh Tử là nhà triết học Trung Quốc và là người tiếp nối Khổng Tử. - Mạnh Tử, tên là Mạnh Kha, tự là Tử Dư, sinh vào đời vua Liệt Vương, nhà Chu, quê gốc ở đất Trâu, thuộc nước Lỗ, nay là thành phố Trâu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông mồ côi cha, chịu sự nuôi dạy nghiêm túc của mẹ là Chương thị (người đàn bà họ Chương). Chương thị sau này được biết tới với cái tên Mạnh mẫu (mẹ của Mạnh Tử). Mạnh mẫu đã ba lần chuyển nhà để Mạnh Tử được ở trong môi trường xã hội tốt nhất cho việc học tập, tu dưỡng. - Thời niên thiếu, Mạnh Tử làm môn sinh của Tử Tư, tức là Khổng Cấp, cháu nội của Khổng Tử. Vì vậy, ông chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các tư tưởng Khổng giáo. - Mạnh Tử là đại biểu xuất sắc của Nho giáo thời Chiến Quốc. Trong hoàn cảnh lịch sử đó, Mạnh Tử phát triển thêm tư tưởng của Khổng Tử với chủ trương “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” Ông cũng là người đưa ra thuyết tính thiện của con người rằng: con người sinh ra đã là thiện rồi “nhân chi sơ bản tính thiện”. Tư tưởng này đối lập với thuyết tính ác của Tuân Tử rằng “nhân chi sơ bản tính ác”. Ông cho rằng "kẻ lao tâm trị người còn người lao lực thì bị người trị". - Học thuyết của ông gói gọi trong các chữ "Nghĩa", "Trí", "Lễ", "Tín". - Về cuối đời ông dạy học và viết sách. Sách Mạnh Tử của ông là một trong những cuốn sách quan trọng của Nho giáo. Ông được xem là ông tổ thứ hai của nho giáo và được hậu thế tôn làm "Á thánh Mạnh Tử" (chỉ đứng sau Khổng Tử).
Trả lời
Mạnh Tử là nhà triết học Trung Quốc và là người tiếp nối Khổng Tử. - Mạnh Tử, tên là Mạnh Kha, tự là Tử Dư, sinh vào đời vua Liệt Vương, nhà Chu, quê gốc ở đất Trâu, thuộc nước Lỗ, nay là thành phố Trâu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông mồ côi cha, chịu sự nuôi dạy nghiêm túc của mẹ là Chương thị (người đàn bà họ Chương). Chương thị sau này được biết tới với cái tên Mạnh mẫu (mẹ của Mạnh Tử). Mạnh mẫu đã ba lần chuyển nhà để Mạnh Tử được ở trong môi trường xã hội tốt nhất cho việc học tập, tu dưỡng. - Thời niên thiếu, Mạnh Tử làm môn sinh của Tử Tư, tức là Khổng Cấp, cháu nội của Khổng Tử. Vì vậy, ông chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các tư tưởng Khổng giáo. - Mạnh Tử là đại biểu xuất sắc của Nho giáo thời Chiến Quốc. Trong hoàn cảnh lịch sử đó, Mạnh Tử phát triển thêm tư tưởng của Khổng Tử với chủ trương “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” Ông cũng là người đưa ra thuyết tính thiện của con người rằng: con người sinh ra đã là thiện rồi “nhân chi sơ bản tính thiện”. Tư tưởng này đối lập với thuyết tính ác của Tuân Tử rằng “nhân chi sơ bản tính ác”. Ông cho rằng "kẻ lao tâm trị người còn người lao lực thì bị người trị". - Học thuyết của ông gói gọi trong các chữ "Nghĩa", "Trí", "Lễ", "Tín". - Về cuối đời ông dạy học và viết sách. Sách Mạnh Tử của ông là một trong những cuốn sách quan trọng của Nho giáo. Ông được xem là ông tổ thứ hai của nho giáo và được hậu thế tôn làm "Á thánh Mạnh Tử" (chỉ đứng sau Khổng Tử).