Bạn là tiểu nhân hay là quân tử?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Ở xã hội chúng ta có 5 loại người:

- Thứ 1 là tiểu nhân

- Thứ 2 ngụy quân tử

- Thứ 3 bình thường

- Thứ 4 quân tử

- Thứ 5 thánh nhân

Vậy bạn là loại người nào?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Tất cả. Trong từng trường hợp cụ thể, ở thời điểm quyết định bạn mới thực sự biết bạn là thể loại nào.

Trả lời

Tất cả. Trong từng trường hợp cụ thể, ở thời điểm quyết định bạn mới thực sự biết bạn là thể loại nào.

Quang
Quanh tớ toàn thấy thánh nhậu nhiều hơn thánh nhân

Tự thấy mình loại 1

Tiểu nhân

Thứ 3 bình thường
Thứ 3 bình thường.
Bình thường

Thứ 3

Thứ 3
Thứ 5 quân tử