Ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam là ngày nào?

Từ khóa: lịch sử việt nam, sử việt, Hỏi xoáy Đáp hay
22/12/1944

Trả lời

22/12/1944
👏👏👏
22/12/1944

22-12-1994

Ngày 22/12
22/12
22/12/1994
22-12-1944
22/12/1944
22/12/1944