Nước ta đã trải qua bao nhiêu bản tuyên ngôn độc lập ! Kể tên và người soạn?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

lịch sử

Nam quốc sơn hà - Lý thường kiệt

Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi

Tuyên ngôn độc lập - Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trả lời

Nam quốc sơn hà - Lý thường kiệt

Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi

Tuyên ngôn độc lập - Chủ tịch Hồ Chí Minh

3 bản

Nam quốc sơn hà Lý Thường Kiệt

Bình Ngô đại Cáo Nguyễn Trãi

Tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh

Nước ta đã trải qua 3 bản tuyên ngôn độc lập.

Nam quốc sơn hà - Lý Thường Kiệt

Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi

Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh

Nam quốc sơn hà Lý Thường Kiệt

Bình ngô đại cáo Nguyễn Trãi

TNĐL Bác Hồ

Nam quốc sơn hà - Lý Thường Kiệt
Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi
Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh

Nam quốc sơn hà - Lý Thường Kiệt

Bình ngô đại cáo - Nguyễn Trãi

Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh

Nam quốc sơn hà - Lý Thường Kiệt

Bình ngô đại cáo - Nguyễn Trãi