Nêu nguồn gốc của đá biến chất?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đá biến chất được hình thành từ sự biến tính của đá magma, đá trầm tích, thậm chí cả từ đá biến chất có trước do tác dụng của nhiệt độ, áp suất cao và các chất có tính hóa học. Dưới sự tác động của các tác nhân biến chất, các thành phần của đá có thể tái kết tinh ở trạng thái rắn và sắp xếp lại. Tác dụng biến chất không những có thể cải biến cấu trúc của đá mà còn làm thay đổi thành phần khoáng vật của nó.
Trả lời
Đá biến chất được hình thành từ sự biến tính của đá magma, đá trầm tích, thậm chí cả từ đá biến chất có trước do tác dụng của nhiệt độ, áp suất cao và các chất có tính hóa học. Dưới sự tác động của các tác nhân biến chất, các thành phần của đá có thể tái kết tinh ở trạng thái rắn và sắp xếp lại. Tác dụng biến chất không những có thể cải biến cấu trúc của đá mà còn làm thay đổi thành phần khoáng vật của nó.