Nêu những đặc điểm thi pháp thể loại thần thoại, truyền thuyết?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đặc điểm thi pháp thể loại thần thoại Thời gian: Thời gian trong thần thoại là thời gian không xác định, thời gian vĩnh hằng. Các truyện không chỉ ra vào thời gian nào, chỉ biết thuở xưa, thuở mới khai thiên lập địa Không gian: Không gian thần thoại là không gian vũ trụ, khó xác định cụ thể kích cỡ, nơi chốn, vị trí. Trong thần thoại có ba không gian chủ yếu: không gian trên trời, không gian mặt đất, không gian dưới nước, chia thành ba cõi: cõi trời, cõi đất và cõi nước. Tuy nhiên ba cõi không gian đó cũng không phải là cố định, ngăn cách thành ba thế giới riêng biệt mà nó luôn biến chuyển, hòa nhập với nhau. Các thần dù được phân chia cai quản các cõi cụ thể nhưng khi cần thì thần trên trời xuống hạ giới làm nhiệm vụ như: thần Thiên Lôi, thần Mưa...Hoặc thần ở dưới cõi nước vẫn lên cõi đất để lấy tài sản, khoáng sản như thần nước Nhân vật: nhân vật của thần thoại hầu như đều được mô tả với hình dạng khổng lồ, có sức mạnh to lớn, có tính cách đơn giản một chiều. Các nhân vật như: thần Mưa, thần Sấm, thần Gió, thần Biển, thần Nước, thần Lửa,... mỗi thần chỉ thực hiện một chức năng, một hành động. Đặc điểm thi pháp thể loại truyền thuyết Thời gian: Thời gian trong truyền thuyết lịch sử bao giờ cũng mang tính xác định cụ thể. Thời gian xác định khiến truyền thuyết luôn gắn với một triều đại cụ thể, thậm chí gắn với từng phút giây lịch sử. Không gian: Không gian trong truyền thuyết luôn mang tính cụ thể, xác định. Nó phải là những địa danh có thực, là không gian lịch sử, gắn liền với nhân vật và sự kiện lịch sử; gắn liền với thời gian lịch sử xác định. Nhân vật: Là nhân vật lịch sử, là những anh hùng làm nên lịch sử. Một số đã được chính sử lưu danh. Nhưng phần nhiều là những anh hùng được nhân dân tôn vinh,tưởng nhớ, họ phải chịu tuẫn tiết, hy sinh, hóa thân vào hồn thiêng sông núi
Trả lời
Đặc điểm thi pháp thể loại thần thoại Thời gian: Thời gian trong thần thoại là thời gian không xác định, thời gian vĩnh hằng. Các truyện không chỉ ra vào thời gian nào, chỉ biết thuở xưa, thuở mới khai thiên lập địa Không gian: Không gian thần thoại là không gian vũ trụ, khó xác định cụ thể kích cỡ, nơi chốn, vị trí. Trong thần thoại có ba không gian chủ yếu: không gian trên trời, không gian mặt đất, không gian dưới nước, chia thành ba cõi: cõi trời, cõi đất và cõi nước. Tuy nhiên ba cõi không gian đó cũng không phải là cố định, ngăn cách thành ba thế giới riêng biệt mà nó luôn biến chuyển, hòa nhập với nhau. Các thần dù được phân chia cai quản các cõi cụ thể nhưng khi cần thì thần trên trời xuống hạ giới làm nhiệm vụ như: thần Thiên Lôi, thần Mưa...Hoặc thần ở dưới cõi nước vẫn lên cõi đất để lấy tài sản, khoáng sản như thần nước Nhân vật: nhân vật của thần thoại hầu như đều được mô tả với hình dạng khổng lồ, có sức mạnh to lớn, có tính cách đơn giản một chiều. Các nhân vật như: thần Mưa, thần Sấm, thần Gió, thần Biển, thần Nước, thần Lửa,... mỗi thần chỉ thực hiện một chức năng, một hành động. Đặc điểm thi pháp thể loại truyền thuyết Thời gian: Thời gian trong truyền thuyết lịch sử bao giờ cũng mang tính xác định cụ thể. Thời gian xác định khiến truyền thuyết luôn gắn với một triều đại cụ thể, thậm chí gắn với từng phút giây lịch sử. Không gian: Không gian trong truyền thuyết luôn mang tính cụ thể, xác định. Nó phải là những địa danh có thực, là không gian lịch sử, gắn liền với nhân vật và sự kiện lịch sử; gắn liền với thời gian lịch sử xác định. Nhân vật: Là nhân vật lịch sử, là những anh hùng làm nên lịch sử. Một số đã được chính sử lưu danh. Nhưng phần nhiều là những anh hùng được nhân dân tôn vinh,tưởng nhớ, họ phải chịu tuẫn tiết, hy sinh, hóa thân vào hồn thiêng sông núi