Nêu phạm vi ngữ nghĩa của từ "văn hóa"?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngữ nghĩa của từ văn hóa: - Văn hóa là khái niệm chỉ khía cạnh tinh thần. - Văn hóa dân tộc là những thành tựu vật chất và tinh thần của một dân tộc - Văn hóa là học vấn và tri thức của một con người. - Văn hóa còn là cách ứng xử thể hiện sự hiểu biết và cách nhận thức cao
Trả lời
Ngữ nghĩa của từ văn hóa: - Văn hóa là khái niệm chỉ khía cạnh tinh thần. - Văn hóa dân tộc là những thành tựu vật chất và tinh thần của một dân tộc - Văn hóa là học vấn và tri thức của một con người. - Văn hóa còn là cách ứng xử thể hiện sự hiểu biết và cách nhận thức cao