Giáo dục Thái Lan

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Giáo dục không chính quy, trong đó có giáo dục cho người lớn, đã được hình thành ở Thái Lantừ năm 1940 trong một nỗ lực nhằm cung cấp kiến thức cho những người bị bỏ lỡ cơ hội học tập trong nhà trường. Đó là một phần không thể thiếu trong hệ thống giáo dục hiện hành nhầm bổ sung cho hệ thống giáo dục chính quy. Chương trình giáo dục dạng này đã phổ biến trong cả nước với trọng tâm là giáo đục kiến thức cơ bản, tin tức, kiến thức về thông tin và những kỹ năng nghề nghiệp. Hiện nay trong cả nước có hơn 500 thư viện, hầu hết trong số này có dịch vụ lưu động để phục vụ cho các vùng nông thôn. Những loại tài liệu thực tiễn được đưa đến trên 30.000 trung tâm đọc sách của các làng, do ủy ban nhân dân ở những làng đó thành lập. Ở Thái Lan có ít nhất 38 bảo tàng quốc gia để dân chúng đến tham khảo lấy thông tin. Năm 1993 Vụ Giáo dục Không Chính quy đã thành lập Trung tâm Giáo dục Từ xa để hoạch định và quản lý dự án giáo dục từ xa qua vệ tinh. Giai đoạn thử nghiệm của dự án này kéo dài từ 1994 đến 1998. Trung tâm đã phối hợp với những cơ quan cả nhà nước lẫn tư nhân có hên quan để quản lý việc giáo dục từ xa bằng ti vi qua hệ thống truyền dẫn của vệ tinh và qua việc triển khai những phương tiện đa truyền thông như giáo trình tự học, các loại giáo cụ, các chương trình truyền hình, truyền thanh, các loại băng video, casssette. Ngoài ra, các dịch vụ đào tạo đặc biệt cũng được triển khai để phục vụ cho những người gặp khó khăn ở thành thị và nông thôn, những người mới đi làm, những người thất nghiệp và một số đối tượng như những người bị kết án tù, người vô gia cư, những nạn nhân bị lợi dụng trong mua bán tình dục. Đây là những nhóm người cần có một số kỹ năng để kiếm sống và đóng góp tích cực cho xã hội.
Trả lời
Giáo dục không chính quy, trong đó có giáo dục cho người lớn, đã được hình thành ở Thái Lantừ năm 1940 trong một nỗ lực nhằm cung cấp kiến thức cho những người bị bỏ lỡ cơ hội học tập trong nhà trường. Đó là một phần không thể thiếu trong hệ thống giáo dục hiện hành nhầm bổ sung cho hệ thống giáo dục chính quy. Chương trình giáo dục dạng này đã phổ biến trong cả nước với trọng tâm là giáo đục kiến thức cơ bản, tin tức, kiến thức về thông tin và những kỹ năng nghề nghiệp. Hiện nay trong cả nước có hơn 500 thư viện, hầu hết trong số này có dịch vụ lưu động để phục vụ cho các vùng nông thôn. Những loại tài liệu thực tiễn được đưa đến trên 30.000 trung tâm đọc sách của các làng, do ủy ban nhân dân ở những làng đó thành lập. Ở Thái Lan có ít nhất 38 bảo tàng quốc gia để dân chúng đến tham khảo lấy thông tin. Năm 1993 Vụ Giáo dục Không Chính quy đã thành lập Trung tâm Giáo dục Từ xa để hoạch định và quản lý dự án giáo dục từ xa qua vệ tinh. Giai đoạn thử nghiệm của dự án này kéo dài từ 1994 đến 1998. Trung tâm đã phối hợp với những cơ quan cả nhà nước lẫn tư nhân có hên quan để quản lý việc giáo dục từ xa bằng ti vi qua hệ thống truyền dẫn của vệ tinh và qua việc triển khai những phương tiện đa truyền thông như giáo trình tự học, các loại giáo cụ, các chương trình truyền hình, truyền thanh, các loại băng video, casssette. Ngoài ra, các dịch vụ đào tạo đặc biệt cũng được triển khai để phục vụ cho những người gặp khó khăn ở thành thị và nông thôn, những người mới đi làm, những người thất nghiệp và một số đối tượng như những người bị kết án tù, người vô gia cư, những nạn nhân bị lợi dụng trong mua bán tình dục. Đây là những nhóm người cần có một số kỹ năng để kiếm sống và đóng góp tích cực cho xã hội.