Nêu phương pháp đánh giá tác động môi trường xã hội?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Điều tra xã hội học tại hiện trường. – Tiến hành điều tra thực tế trong nhân dân, các cơ quan tại địa phương thông qua phỏng vấn hoặc thu thập qua phiếu điều tra xã hội học. – Nội dung điều tra tập trung vào: + Những khía cạch xã hội bị tác động của dự án. + Phạm vi các vùng dân cư bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp. + Đối tượng dân cư bị tác động (mô tả những nơi chịu tác động, số người bị tác động, nguồn gốc và đặc trưng kinh tế xã hội tôn giáo của họ…) – Tổng hợp và phân tích các kết quả điều tra để rút ra các ý kiến đánh giá. Tổng hợp và phân tích các số liệu thống kê về KT, XH và các số liệu liên quan khác. Nghiên cứu nhân chủng học để đánh giá nguồn gốc, tập quán, tâm lý và mức độ tác động đối với các tộc người bị ảnh hưởng. Sử dụng phương pháp nghiên cứu KTXH để đánh giá và dự báo các tác động MTXH khi có dự án. So sánh tương tự với các dự án đã thực hiện ở nước ta tìm ra những điểm cần lưu ý và bổ sung kịp thời.
Trả lời
Điều tra xã hội học tại hiện trường. – Tiến hành điều tra thực tế trong nhân dân, các cơ quan tại địa phương thông qua phỏng vấn hoặc thu thập qua phiếu điều tra xã hội học. – Nội dung điều tra tập trung vào: + Những khía cạch xã hội bị tác động của dự án. + Phạm vi các vùng dân cư bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp. + Đối tượng dân cư bị tác động (mô tả những nơi chịu tác động, số người bị tác động, nguồn gốc và đặc trưng kinh tế xã hội tôn giáo của họ…) – Tổng hợp và phân tích các kết quả điều tra để rút ra các ý kiến đánh giá. Tổng hợp và phân tích các số liệu thống kê về KT, XH và các số liệu liên quan khác. Nghiên cứu nhân chủng học để đánh giá nguồn gốc, tập quán, tâm lý và mức độ tác động đối với các tộc người bị ảnh hưởng. Sử dụng phương pháp nghiên cứu KTXH để đánh giá và dự báo các tác động MTXH khi có dự án. So sánh tương tự với các dự án đã thực hiện ở nước ta tìm ra những điểm cần lưu ý và bổ sung kịp thời.