Nêu tổng quan về văn học thời Lý?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thời lý, sự ảnh hưởng của đạo Phật đến trính trị, văn hóa và văn học trở thành một đặc điểm nổi bật trong thời kỳ lịch sử này. Ngôn ngữ là văn tự được viết bằng chữ Hán nên chủ yếu, chỉ có các tầng lớp vua, quan, nhà sư mới có đủ trình độ uyên bác để sử dụng chữ viết và sáng tác thơ văn. *Về nội dung và nghệ thuật: -Văn học thời Lý mang nặng hệ ý thức Phật giáo: Đặc điểm của văn học thời Lý là lực lượng các nhà sư sáng tác chiếm đa số trên văn đàn. Ở thời kỳ này, phật giáo chiếm địa vị độc tôn trong đời sống tinh thần của dân tộc. Sự bành trướng của Phật giáo dẫn đến nhu cầu rộng rãi trong nhân dân là tìm hiểu, học tập những vấn đề triết lý của đạo Phật. Để đáp ứng nhu cầu đó, bên cạnh việc thuyết giảng, các nhà sư còn tìm cách truyền phổ đạo Phật bằng cách thể hiện các nội dung triết lý vốn rất trừu tượng khó hiểu qua hình thức các bài kệ ngắn gọn, sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu để giúp người học đạo được thuận lợi trong quá trình nghiên cứu, học tập. -Thơ văn thời Lý phản ánh tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc Có thể nói, bắt đầu từ thời Lý, truyền thống yêu nước trong văn học hình thành và phát triển mãi mãi trong các giai đoạn sau. Hai tác giả tiêu biểu của chủ nghĩa yêu nước trong văn học đời Lý là Lý Công Uẩn và Lý Thường Kiệt.
Trả lời
Thời lý, sự ảnh hưởng của đạo Phật đến trính trị, văn hóa và văn học trở thành một đặc điểm nổi bật trong thời kỳ lịch sử này. Ngôn ngữ là văn tự được viết bằng chữ Hán nên chủ yếu, chỉ có các tầng lớp vua, quan, nhà sư mới có đủ trình độ uyên bác để sử dụng chữ viết và sáng tác thơ văn. *Về nội dung và nghệ thuật: -Văn học thời Lý mang nặng hệ ý thức Phật giáo: Đặc điểm của văn học thời Lý là lực lượng các nhà sư sáng tác chiếm đa số trên văn đàn. Ở thời kỳ này, phật giáo chiếm địa vị độc tôn trong đời sống tinh thần của dân tộc. Sự bành trướng của Phật giáo dẫn đến nhu cầu rộng rãi trong nhân dân là tìm hiểu, học tập những vấn đề triết lý của đạo Phật. Để đáp ứng nhu cầu đó, bên cạnh việc thuyết giảng, các nhà sư còn tìm cách truyền phổ đạo Phật bằng cách thể hiện các nội dung triết lý vốn rất trừu tượng khó hiểu qua hình thức các bài kệ ngắn gọn, sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu để giúp người học đạo được thuận lợi trong quá trình nghiên cứu, học tập. -Thơ văn thời Lý phản ánh tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc Có thể nói, bắt đầu từ thời Lý, truyền thống yêu nước trong văn học hình thành và phát triển mãi mãi trong các giai đoạn sau. Hai tác giả tiêu biểu của chủ nghĩa yêu nước trong văn học đời Lý là Lý Công Uẩn và Lý Thường Kiệt.