Nêu và phân tích các chức năng của văn hoá? Mối quan hệ giữa văn hoá với lối sống và dư luận XH?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Văn hoá là hệ thống các giá trị, chân lý, chuẩn mực và mục tiêu mà con người cùng thống nhất với nhau trong một quá trình tương tác và trải qua thời gian, văn hóa là phương tiện ứng xử của con người. Nó phản ánh các nét truyền thống của các cá nhân trong xã hội đói với mỗi thàn h viên trong cộng đồng, cá nhân đó phải học tập những gía trị chuẩn mực mà cá nhân đã sống trong cộng đồng. Văn hóa là sản phẩm sáng tạo của con người, chỉ có trong xã hội loài người. Văn hóa là để đáp ứng nhu cầu nhất định của con người. Mối quan hệ văn hóa với lối sống và dư luận xã hội; Lối sống: Là một hệ thống các nét đặc trưng căn bản cho hoạt động của con người trong một xã hội nhất định Trong lối sống có l số cá nhân, l số nhóm, l số cộng đồng quốc gia. l số phụ thuộc vào điều kiện khách quan của xã hội như kinh tế, chính trị, môi trường tự nhiên. Mỗi thành viên trong xã hội đèu có cách thức khác nhau trong hoạt động để thực hiện nhu cầu lợi ích giá trị của họ. Dư luận xã hội: là tổng số những quan điểm, thái độ, đánh giá, nhận xét của xã hội về 1 vấn đề nào đó mà xã hội quan tâm. Đối tượng của dư luận xã hội là mọi vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội hình thức của dư luận xã hội rất đa dạng dư luận xã hội có đặc tính lan truyền nhanh trong xã hội dư luận xã hội hình thành qua 4 bước: dư luận xã hội là biện pháp để duy trì kiểm soát xã hội, điều chỉnh hành vi của con người.
Trả lời
Văn hoá là hệ thống các giá trị, chân lý, chuẩn mực và mục tiêu mà con người cùng thống nhất với nhau trong một quá trình tương tác và trải qua thời gian, văn hóa là phương tiện ứng xử của con người. Nó phản ánh các nét truyền thống của các cá nhân trong xã hội đói với mỗi thàn h viên trong cộng đồng, cá nhân đó phải học tập những gía trị chuẩn mực mà cá nhân đã sống trong cộng đồng. Văn hóa là sản phẩm sáng tạo của con người, chỉ có trong xã hội loài người. Văn hóa là để đáp ứng nhu cầu nhất định của con người. Mối quan hệ văn hóa với lối sống và dư luận xã hội; Lối sống: Là một hệ thống các nét đặc trưng căn bản cho hoạt động của con người trong một xã hội nhất định Trong lối sống có l số cá nhân, l số nhóm, l số cộng đồng quốc gia. l số phụ thuộc vào điều kiện khách quan của xã hội như kinh tế, chính trị, môi trường tự nhiên. Mỗi thành viên trong xã hội đèu có cách thức khác nhau trong hoạt động để thực hiện nhu cầu lợi ích giá trị của họ. Dư luận xã hội: là tổng số những quan điểm, thái độ, đánh giá, nhận xét của xã hội về 1 vấn đề nào đó mà xã hội quan tâm. Đối tượng của dư luận xã hội là mọi vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội hình thức của dư luận xã hội rất đa dạng dư luận xã hội có đặc tính lan truyền nhanh trong xã hội dư luận xã hội hình thành qua 4 bước: dư luận xã hội là biện pháp để duy trì kiểm soát xã hội, điều chỉnh hành vi của con người.