Ngành sư phạm Ngữ Văn chú trọng vào việc đào tạo như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngành Sư phạm Ngữ Văn ( trường Đại học Giáo dục) liên kết mô hình A+ B với khoa Văn học của trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN trong 3 năm đầu tiên. 3 năm đầu. Kiến thức mà ngành hướng đến là trang bị cho sinh viên đầy đủ những kĩ năng cần thiết để trở thành nhưng nhà giáo tương lai. + Về kiến thức chuyên ngành + Về kĩ năng giảng dạy Ngành Sư phạm Ngữ Văn đào tạo cử nhân làm công tác nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ và văn học, có kiến thức chuyên ngành rộng, có khả năng tự học nâng cao, tham gia giảng dạy văn học ở các bậc học; hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và quản lý hoạt động văn hóa, văn học, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc; có thể tham gia giới thiệu những nền văn học lớn trên thế giới vào Việt Nam và giới thiệu di sản văn học Việt Nam ra nước ngoài; đồng thời có thể tham gia trực tiếp vào đời sống văn học đương đại (phê bình, thẩm định sáng tác văn học đương đại phục vụ cho các cơ quan báo chí, xuất bản...) Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng giao tiếp, xử lý tốt các nghiệp vụ văn phòng trong môi trường làm việc nội địa và quốc tế.
Trả lời
Ngành Sư phạm Ngữ Văn ( trường Đại học Giáo dục) liên kết mô hình A+ B với khoa Văn học của trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN trong 3 năm đầu tiên. 3 năm đầu. Kiến thức mà ngành hướng đến là trang bị cho sinh viên đầy đủ những kĩ năng cần thiết để trở thành nhưng nhà giáo tương lai. + Về kiến thức chuyên ngành + Về kĩ năng giảng dạy Ngành Sư phạm Ngữ Văn đào tạo cử nhân làm công tác nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ và văn học, có kiến thức chuyên ngành rộng, có khả năng tự học nâng cao, tham gia giảng dạy văn học ở các bậc học; hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và quản lý hoạt động văn hóa, văn học, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc; có thể tham gia giới thiệu những nền văn học lớn trên thế giới vào Việt Nam và giới thiệu di sản văn học Việt Nam ra nước ngoài; đồng thời có thể tham gia trực tiếp vào đời sống văn học đương đại (phê bình, thẩm định sáng tác văn học đương đại phục vụ cho các cơ quan báo chí, xuất bản...) Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng giao tiếp, xử lý tốt các nghiệp vụ văn phòng trong môi trường làm việc nội địa và quốc tế.