1. Ngoại ngữ

Người yêu thanh mai trúc mã và ngoại tình tiếng anh là gì nhở?

Từ khóa: ngoại ngữ

Ny từ bé kiểu thanh mai trúc mã thì chắc là childhood sweetheart, cái này m ko chắc lắm.

Ngoại tình thì affair, cheating. 

Trả lời

Ny từ bé kiểu thanh mai trúc mã thì chắc là childhood sweetheart, cái này m ko chắc lắm.

Ngoại tình thì affair, cheating.