Nguồn tin (NLTT) là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nguồn tin (NLTT) là tổ hợp các tin tức nhận được và tích lũy trong quá trình phát triển kế hoạch và hoạt động thực tiễn , sử dụng nhiều lần trong sản xuất và trong quản lý xã hội. - Phản ánh các quá trình và hiện tượng tự nhiên được ghi nhận trong kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học và trong các dạng tài liệu khác của hoạt động nhận thức và thực tiễn. - Bao gồm các dữ liệu thể hiện dưới dạng văn bản, số, hình ảnh hoặc âm thanh được ghi lạitrên các phương tiện theo quy ước và không theo quy ước
Trả lời
Nguồn tin (NLTT) là tổ hợp các tin tức nhận được và tích lũy trong quá trình phát triển kế hoạch và hoạt động thực tiễn , sử dụng nhiều lần trong sản xuất và trong quản lý xã hội. - Phản ánh các quá trình và hiện tượng tự nhiên được ghi nhận trong kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học và trong các dạng tài liệu khác của hoạt động nhận thức và thực tiễn. - Bao gồm các dữ liệu thể hiện dưới dạng văn bản, số, hình ảnh hoặc âm thanh được ghi lạitrên các phương tiện theo quy ước và không theo quy ước