1. Phong cách sống

Những địa điểm bí ẩn nhất trên Google?


Copy từng địa chỉ rồi search google
17 58'20.55"S 70 14'12.89"W
42 4'34.14"N 2 21'21.93"W
51 19'16.29"N 1 45'22.76"W
54 13'29.68"N 1 12'44.46"W
37 37'38.69"N 116 50'48.38"W
44 14'39.77"N 7°46'10.71"E
10 54'12.65"N 19 55'56.05"E
19 12'13.45"S 70 0'30.41"W
14 32'45.28"S 75 9'35.85"W
50 39'26.33"N 2 24'14.92"W
19 56'56.76"S 69 38'2.07"W
31 59'20.53"S 152 34'18.47"E
27 22'48.47"N 33 37'55.50"E
40 27'15.19"N 93 23'33.75"E
51 53'14.87"N 176 38'15.18"W
45 42'11.97"N 21 18'7.81"E
31 39'43.69"N 106 35'15.65"W
48 21'10.18"N 11 43'56.72"E
35 25'24.97"N 103 6'37.19"W
51 34'38.96"N, 1 33'59.75"W


Screen Shot 2018-10-31 at 09.49.25
Từ khóa: google maps, bí ẩn, người ngoài hành tinh, kỳ tích, phong cách sống
Capture

Không hiểu người ta làm cách nào để tạo con ngựa màu trắng như thế nhỉ?

Trả lời

Capture

Không hiểu người ta làm cách nào để tạo con ngựa màu trắng như thế nhỉ?