Những hạn chế và kinh nghiệm của giáo viên trong việc dạy học đọc hiểu văn bản kịch hiện nay ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nhiều hạn chế trong dạy văn bản kịch Nói về thực trạng dạy và học kịch bản văn học hiện nay, học sinh dù ở bậc THPT nhưng thói quen, nếp nghĩ đã ăn sâu tiềm thức khi đứng trước yêu cầu đọc hiểu một văn bản bao giờ cũng tư duy theo thói quen khi đọc một văn bản văn học. Cho nên, học sinh thường khá lúng túng trong thao tác đọc hiểu văn bản kịch từ khâu xác định vấn đề cho đến cách đọc từng phần và quá trình làm bài tập vận dụng. Về phía người dạy, nhiều giáo viên giảng dạy văn bản này sa đà vào tìm nội dung chính, nhân vật chính và chủ đề văn bản và nhanh chóng biến một giờ dạy đọc hiểu thành một giờ học văn bản truyện thông thường. Nhiều giáo viên giảng dạy kịch chủ yếu dựa vào sách giáo viên. Dù đây là bộ sách có nhiều mặt mạnh, là tài liệu định hướng quan trọng cho mỗi bài giảng của giáo viên, tuy nhiên đó mới chỉ là những gợi ý rất chung chung, người thầy cần định lượng kiến thức để dạy cho phù hợp. Một số chưa biết lựa chọn những kiến thức cơ bản, bài giảng chưa phù hợp với đối tượng học sinh, tham kiến thức mà chưa áp dụng lý thuyết loại thể, dẫn đến hứng thú học văn của học sinh chưa được phát huy. Một số giáo viên tung hứng giảng dạy kịch mà quên mất các lời thoại nhân vật, dẫn tới dạy học thoát ly kiến thức của hành động kịch. Hầu như hoạt động liên môn để mở rộng kiến thức, đào sâu hiểu biết của học sinh với loại hình nghệ thuật tổng hợp này không có Kết quả là học sinh học xong văn bản nhưng không hiểu gì về nghệ thuật tạo dựng tình huống, xây dựng xung đột kịch, về cách dẫn dắt mâu thuẫn của kịch, về hành động kịch như thế nào. Kinh nghiệm dạy đọc hiểu và ôn tập văn bản kịch Về nội dung hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài, cô Vũ Thanh Huyền cho biết, đây là khâu đặc biệt quan trọng để người học có được tâm thế chủ động, tự tin khi bước vào giờ học. Riêng đối với văn bản kịch, công việc này có đặc thù riêng. Giáo viên sẽ giao nhiệm vụ sao cho học sinh bước đầu thâm nhập được văn bản theo đúng đặc trưng thể loại. Hình thức tốt nhất là giáo viên sẽ chia nhóm để giao việc. Để công việc không dàn trải , giáo viên đồng thời nêu câu hỏi để học sinh chủ động trong phần trình bày và chuẩn bị mang tính định hướng.
Trả lời
Nhiều hạn chế trong dạy văn bản kịch Nói về thực trạng dạy và học kịch bản văn học hiện nay, học sinh dù ở bậc THPT nhưng thói quen, nếp nghĩ đã ăn sâu tiềm thức khi đứng trước yêu cầu đọc hiểu một văn bản bao giờ cũng tư duy theo thói quen khi đọc một văn bản văn học. Cho nên, học sinh thường khá lúng túng trong thao tác đọc hiểu văn bản kịch từ khâu xác định vấn đề cho đến cách đọc từng phần và quá trình làm bài tập vận dụng. Về phía người dạy, nhiều giáo viên giảng dạy văn bản này sa đà vào tìm nội dung chính, nhân vật chính và chủ đề văn bản và nhanh chóng biến một giờ dạy đọc hiểu thành một giờ học văn bản truyện thông thường. Nhiều giáo viên giảng dạy kịch chủ yếu dựa vào sách giáo viên. Dù đây là bộ sách có nhiều mặt mạnh, là tài liệu định hướng quan trọng cho mỗi bài giảng của giáo viên, tuy nhiên đó mới chỉ là những gợi ý rất chung chung, người thầy cần định lượng kiến thức để dạy cho phù hợp. Một số chưa biết lựa chọn những kiến thức cơ bản, bài giảng chưa phù hợp với đối tượng học sinh, tham kiến thức mà chưa áp dụng lý thuyết loại thể, dẫn đến hứng thú học văn của học sinh chưa được phát huy. Một số giáo viên tung hứng giảng dạy kịch mà quên mất các lời thoại nhân vật, dẫn tới dạy học thoát ly kiến thức của hành động kịch. Hầu như hoạt động liên môn để mở rộng kiến thức, đào sâu hiểu biết của học sinh với loại hình nghệ thuật tổng hợp này không có Kết quả là học sinh học xong văn bản nhưng không hiểu gì về nghệ thuật tạo dựng tình huống, xây dựng xung đột kịch, về cách dẫn dắt mâu thuẫn của kịch, về hành động kịch như thế nào. Kinh nghiệm dạy đọc hiểu và ôn tập văn bản kịch Về nội dung hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài, cô Vũ Thanh Huyền cho biết, đây là khâu đặc biệt quan trọng để người học có được tâm thế chủ động, tự tin khi bước vào giờ học. Riêng đối với văn bản kịch, công việc này có đặc thù riêng. Giáo viên sẽ giao nhiệm vụ sao cho học sinh bước đầu thâm nhập được văn bản theo đúng đặc trưng thể loại. Hình thức tốt nhất là giáo viên sẽ chia nhóm để giao việc. Để công việc không dàn trải , giáo viên đồng thời nêu câu hỏi để học sinh chủ động trong phần trình bày và chuẩn bị mang tính định hướng.