Những phẩm chất cần có của người giáo viên là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

: Hoạt động của người thầy giáo là nhằm thay đổi nhân cách học sinh, do đó mối quan hệ giữa thầy và trò ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy học và giáo dục. Đồng thời người thầy luôn là tấm gương sáng để học sinh noi theo về mọi mặt. Vì vậy người thầy cần phải có những phẩm chất đạo đức như: -Tinh thần trách nhiệm, lòng nhân đạo, lòng tôn trọng, sự công bằng, thẳn thắn, giản dị, khiêm tốn , không phân biệt đối xử… - Tính nguyên tắc, mục đích, kiên trì, tính tự kiềm chế, tính tự chủ , kỹ năng tự điều chỉnh tâm trạng của mình để phù hợp với các tình huống sư phạm… - Gần gũi, cảm thông với học sinh, không đe doạ,thành kiến, trù dập học sinh; khuyến khích học sinh rèn luyện, học tập; … - Vị tha, hết lòng vì học sinh; yêu thương , chăm sóc, giúp đỡ học sinh; … - Có tinh thần trách nhiệm, cần cù công tác;… - Mẫu mực trong cuộc sống .
Trả lời
: Hoạt động của người thầy giáo là nhằm thay đổi nhân cách học sinh, do đó mối quan hệ giữa thầy và trò ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy học và giáo dục. Đồng thời người thầy luôn là tấm gương sáng để học sinh noi theo về mọi mặt. Vì vậy người thầy cần phải có những phẩm chất đạo đức như: -Tinh thần trách nhiệm, lòng nhân đạo, lòng tôn trọng, sự công bằng, thẳn thắn, giản dị, khiêm tốn , không phân biệt đối xử… - Tính nguyên tắc, mục đích, kiên trì, tính tự kiềm chế, tính tự chủ , kỹ năng tự điều chỉnh tâm trạng của mình để phù hợp với các tình huống sư phạm… - Gần gũi, cảm thông với học sinh, không đe doạ,thành kiến, trù dập học sinh; khuyến khích học sinh rèn luyện, học tập; … - Vị tha, hết lòng vì học sinh; yêu thương , chăm sóc, giúp đỡ học sinh; … - Có tinh thần trách nhiệm, cần cù công tác;… - Mẫu mực trong cuộc sống .